Baanreglement

Baanreglement 2015

1. Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Een baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules of Golf) zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor iedereen te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement zal houden.

2. Voor wedstrijden van de vereniging wordt een apart wedstrijdreglement gehanteerd en is een wedstrijdjaarprogramma vastgesteld.

3. Op overige vaste wedstrijddagen zijn tee-sluitingen van toepassing voor de Rabbits (maandag), de Herendag (dinsdag) en de Damesdag (donderdag). Een drie maandelijks overzicht van alle tee-sluitingen wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en op mededelingenborden binnen en buiten het clubhuis.

4. Leden moeten een bagtag van de vereniging aan hun golftas bevestigd hebben c.q. op verzoek kunnen tonen. Zonder deze tag hebben ze geen recht van spelen en mogen ze door ieder lid daarop worden aangesproken.

5. Greenfee-spelers dienen zich te melden bij het secretariaat en bij afwezigheid bij de medewerkers in het restaurant, alvorens de baan (inclusief drivingrange en/of overige golffaciliteiten) te betreden.
De minimale vaardigheid is voor weekdagen Hcp 54 (GVB) en op vrijdag en in weekend en op feestdagen geldt een maximum van Hcp 28.
Een greenfee-speler moet een handicap bewijs kunnen tonen om te kunnen worden toegelaten.

6. Na betaling dient de ontvangen geldige greenfee-kaart zichtbaar aan de golf tas te worden bevestigd.

7. Voor greenfee-spelers is een greenfee reglement van toepassing dat op de website van de vereniging staat gepubliceerd onder Tarieven, overige bepalingen voor niet-leden.

8. Betreding van de baan geschiedt op eigen risico waarbij spelers persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventueel veroorzaakte schade.

9. Iedere speler behoort op de hoogte te zijn van de standaard ‘local rules’ vermeld op de scorekaart en tijdelijke ‘local rules’ en maatregelen, vermeld op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis.

10. Aanwezigheid wordt verlangd van circa 10 minuten voor de eerste afslag op de afslagplaats van hole 1 (ook indien een starttijd of standing is gereserveerd/vastgesteld).

11. Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de drivingrange en de daarbij aanwezige oefengreens te gebruiken.

12. Indien er een rookverbod is uitgevaardigd, dient dat te allen tijde gerespecteerd te worden.

13. Bij gebruik van een handicart (buggy ) of Segway dient de ‘buggy route’ te worden gevolgd. Voor gebruikers van een handicart (buggy), Segway of golfkarretje (trolley) geldt: Rijd niet over tees, greens, aprons, GUR, door vakken met jonge aanplant en andere kwetsbare plaatsen die zijn aangegeven door de baan!

13a. Gebruik van een Segway is toegestaan als de Segway is aangepast voor gebruik op een golfbaan wat betreft banden, bevestiging golftas etc., geen beschadiging aan de baan veroorzaakt en uitgerust is met een elektromotor waardoor hij geen herrie veroorzaakt, als ook handicarts de baan in mogen en als de gebruiker gerechtigd is op medische indicatie een handicart te gebruiken.

14. Het maximum aantal spelers per groep (flight) bedraagt 4 spelers. De maximale Exact Handicap van een flight bedraagt 90.

15. Op zaterdagen, zondagen en op feestdagen hebben, indien het niet betreft competitie c.q. gewone wedstrijden, SINGLE PLAYERS, TWEEBALLEN en DRIEBALLEN altijd voorrang boven VIERBALLEN en moeten doorgelaten worden. Zie ook punt 21 hierna.

16. Het is niet toegestaan voor niet-wedstrijddeelnemers zich in het veld van een wedstrijd te bevinden. Zij overtreden daarmee de vastgestelde tee-sluiting en moeten per direct de baan verlaten.

17. Vertrek bij hole 1
Een groep die wil afslaan op hole 1 mag dat niet eerder doen dan nadat de vorige groep op hole 1 bij de green is aangekomen.

18. Ritsen bij hole 1/10
Een groep die 18 holes speelt en direct van hole 9 komt, ritst bij hole 10 met de groepen die daar starten met hun (eerste) ronde van 9 holes.

19. Plaggen dienen te worden teruggelegd, bunkers (met zorg) aangeharkt en de hark teruggelegd naast de bunker en pitchmarks (zowel groot als klein!) hersteld. Op dit laatste zal streng worden toegezien en te allen tijde kan worden gevraagd een pitchfork te tonen.

20. Indien spelers het signaal afgeven dat zij de drivingrange willen oversteken na te hebben afgeslagen op hole 9 of hole 18, moeten gebruikers van de drivingrange deze spelers voorrang verlenen.

21. Bij het niet hebben van standing of verlies van afstand tijdig doorlaten! Ga niet eerst vijf minuten zoeken, maar laat meteen door: Zoeken is doorlaten!

22. In het belang van het spelplezier en dat van andere spelers heeft de marshal in voorkomende gevallen de bevoegdheid corrigerend op te treden. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Bij in gebreke blijven hiervan is de marshal of een andere clubfunctionaris gerechtigd de speler(s) per direct de toegang tot de baan te ontzeggen.

23. Baanpersoneel en de professional hebben te allen tijde voorrang in de baan: wacht op hun teken om verder te spelen! Houd de baan netjes, deponeer slechts afgebroken tees in de daarvoor bestemde houders en (overig) afval in de afvalbakken. Laat de baan achter zoals deze bij aanvang werd aangetroffen.

24. In de baan als in het clubhuis is correcte kleding vereist (zie kledingvoorschrift o.m. op de website van de vereniging) en is de mobiele telefoon uit of op standby ingesteld. Op het terras en in het clubhuis is mobiel telefoneren niet toegestaan. Het dragen van een hoofddeksel in het clubhuis is evenmin toegestaan. Deponeer tassen niet in de gang of hal maar in de kleedkamer! Maak voor het verkleden en wisselen van schoenen gebruik van de kleedkamer.

25. Het dragen van schoenen en laarzen met golfspikes of golfschoenen met profiel is verplicht. In het clubhuis zijn geen metal-spikes toegestaan.

26. In alle gevallen waarin niet is voorzien is voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging vereist.

Hoog Soeren, maart 2015