Duurzaamheid (GEO)

Duurzaamheid Veluwse Golf Club
Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het behoud en de ontwikkeling van de natuur heeft in Europa en ook vooral in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het ontwikkelen van duurzaam beheer van golfterreinen. De Nederlandse Golf Federatie heeft dit dan ook vanaf 2011 tot haar beleid gemaakt.

Een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd golfterrein biedt voor de golfer een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfsport als een ‘groene’ sport.

De Veluwse Golf Club is er trots op dat zij reeds eerder heeft ingespeeld op het NGF duurzaamheidsproject “Committed to Green”. Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu.
Vervolgens is op initiatief van de Europese Golf Associatie (EGA) dit programma verder doorontwikkeld als GEO (Golf Environmental Organization), waarmee planmatig het groen en milieu op en om de golfbaan beheert gaat worden.

In 2017 heeft de Veluwse Golf Club een werkgroep opgericht die in eerste instantie heeft onderzocht of een GEO certificering haalbaar is. Na een positieve rapportage is in samenspraak met VGC bestuur besloten om het programma te doorlopen waarmee de internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO) kan worden aangevraagd. Deze fase is begin 2018 door de werkgroep afgerond, waarna in maart 2018 de aanvraag voor GEO certificering is ingediend.

GEO CERTIFICERING
De GEO organisatie heeft als doel de golfindustrie te versterken, door het ondersteunen van golfclubs en golfbaan-exploitanten bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij opereren. Golfbanen vormen een belangrijk ecologisch element voor hun omgeving; golfbaaneigenaren hebben een bijzondere verantwoordelijkheid t.a.v. het verbeteren van het milieu en het stimuleren van een meer duurzame levensstijl.
Internationaal wordt GEO erkend door onder meer de Europese Tour, de reeds genoemde EGA, de Royal & Ancient of St.Andrews en de European Golf Course Owners Association (EGCOA). In Nederland wordt toekenning van het GEO certificaat ondersteund en gefaciliteerd door de NGF.

“Een goed natuur- en milieubeleid is bevorderlijk voor de gehele golfsport. GEO-certificering is daarbij een belangrijk hulpmiddel”.

WAT BEHELST HET GEO CERTIFICAAT?
Een GEO certificaat wordt toegekend wanneer een golfbaaneigenaar kan aantonen dat hij op alle belangrijke aspecten van beheer en ontwikkeling van zijn baan voldoet aan door GEO gestelde eisen. GEO heeft een zestal aandachtsgebieden gedefinieerd, waarbinnen gedetailleerde criteria zijn ontwikkeld, waarop de beheerder wordt getoetst.

Deze 6 aandachtsgebieden zijn:

1) Landschap en ecosysteem
Golfterreinen zijn grote, natuurlijk ingerichte ruimtes die onderdak bieden aan meerdere habitattypen met karakteristieke flora en fauna. Dit is een goede reden om de ecosystemen op het golfterrein te beschermen en te verbeterd.
De VGC ligt in het Veluwe massief, welke in de ijstijd gevormd is. De fauna is rijk geschakeerd met vogels, amfibieën en insecten waaronder het vliegend hert. De flora bestaat uit planten en bomen, die op deze grondsoort thuishoren en kent geen beschermde soorten.


2) Water
Water is een van de meest delicate onderwerpen bij het management van golfbanen. Het is belangrijk een verantwoord watermanagement na te streven. Dit geldt zowel voor de kwaliteit als de kwantiteit van het water.
De VGC heeft een beregeningssysteem, dat is beperkt tot sproeikoppen rondom de greens. Slechts bij kwetsbare plekken, bv. bij nieuw inzaaien e.d. wordt er tijdelijk meer besproeid.

3) Energie en energiebronnen
Van golfbaanexploitanten wordt verwacht dat zij laten zien actief bezig te zijn met het verbeteren en verduurzamen van hun energieverbruik en het zoeken naar alternatieve energiebronnen.
De VGC staat voor dat bij de komende verbouwing het energie verbruik en reductie daarvan alle aandacht verkrijgt.

4) Materiaal en ketenbeheer
Door het bij voorkeur gebruiken van duurzame producten en leveranciers kan de golfclub laten zien maatschappij- en milieuvriendelijke maatregelen breed toe te passen.
De Hoofd Greenkeeper van de VGC houdt het gebruik van bestrijdingsmiddelen strikt bij en hij is in het gebruik hiervan zeer terughoudend.

5) Milieukwaliteit
Golfbaaneigenaren kunnen de kwaliteit van lucht, water en aarde verbeteren. Aandacht voor afvalwater, voor het gebruik van schadelijke materialen en preventie van vervuiling zijn van groot belang om de milieukwaliteit te verbeteren.
De VGC kan zich gelukkig prijzen met Greenkeepers die milieu bewust zijn. Wat betreft het regenwater kan naar betere oplossingen gestreefd worden.


6) Mens en Maatschappij

Golfbanen spelen een rol in de maatschappij. Zij kunnen hun sociale- en economische waarden ventileren om op die manier een voorbeeld te geven voor een meer duurzame manier van leven, werken en spelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat golf een meerwaarde levert voor zowel maatschappij als leefomgeving.
Voor de VGC geldt dat veiligheid een belangrijk item is. Met de aanwijzingen die in de baan gegeven zijn, is de veiligheid voor ons golfers optimaal.

GEO werkgroep
De GEO werkgroep binnen de Veluwse Golf Club bestaat uit:

  • Wim Telgen
  • Loes Hendriks
  • Hylke Brandsma
  • Theo Burbach
  • Peter Kühne
  • Jeannet Olthuis
  • Jan van der Poel

Voor nadere informatie: Wim Telgen, voorzitter GEO-werkgroep Baancommissie

GEO certificering bij de Veluwse Golf Club
De Veluwse Golf Club wil haar maatschappelijke bijdrage leveren aan de duurzaamheid van onze leefomgeving, zeker omdat onze golfbaan in het Kroondomein gelegen is en omgeven door een gebied dat het stempel Natura 2000 heeft gekregen.
Nadat de certificering voor de Veluwse Golf Club een feit is, zullen we onze eerste GEO acties en plannen bekend maken.