Privacy Verklaring Gasten

Privacy Verklaring (versie 25-10-2018)

De Veluwse Golf Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Veluwse Golf Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring, die voor leden en kennismakers van de Veluwse Golf Club wordt aangevuld in het besloten deel van haar site;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel of de wet vereist;
 • u in de gelegenheid stellen om een toestemming voor verwerking op ieder moment in te trekken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

Als Veluwse Golf Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van greenfeespelers

Persoonsgegevens van greenfeespelers worden door de Veluwse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–            Reservering van (globale) tee time

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–            Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of via de e-mail

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veluwse Golf Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–            Voornaam;
–           Tussenvoegsel;
–           Achternaam;
–           Adresgegevens;
–           Woonplaats;
–           Telefoonnummers; E-mailadres;
–           NGF-lidmaatschap nummer;
–           EGA-handicap;
–           home-course

Uw persoonsgegevens worden door de Veluwse Golf Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–           van maximaal 1 jaar, eventueel uw telefoonnummer en emailadres;
–           van het lopende kalenderjaar, het aantal keren dat u geïntroduceerd bent
–            vanaf het moment van boeken/spelen worden uw naam en NGF-nummer ingevoerd en
bewaard in het programma E-golf4U.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en kennismakers

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van leden en kennismakers staat vermeld op het uitsluitend voor hen toegankelijke besloten gedeelte van de site van de Veluwse Golf Club onder “Reglementen en NGF-stukken”.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden in lidmaatschap, kennismakerschap of aanbiedingen

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door de Veluwse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking, al dan niet in de vorm van gerichte contracten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veluwse Golf Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummers; E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Veluwse Golf Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten/leveranciers van de Veluwse Golf Club

Persoonsgegevens van klanten/leveranciers worden door de Veluwse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst tussen beide partijen, het geven van een opdracht, het verwerken van een offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Opdracht of contract

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veluwse Golf Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Contactpersoon: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummers; E-mailadres.
 • Functie en gegevens bedrijf: soort bedrijf; adresgegevens; E-mailadres; nummer KvK; factuurgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Veluwse Golf Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • dat men een contract heeft en tot 2 jaar na afloop daarvan en daarna alleen de noodzakelijke gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van de sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door de Veluwse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Als onderdeel van de onderlinge samenwerking en het faciliteren van de leden
 • Om nieuwsbrieven, uitnodigingen etc. toe te zenden
 • Facturatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veluwse Golf Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Contactpersoon: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummers; E-mailadres;
 • Functie en gegevens bedrijf: soort bedrijf; adresgegevens; E-mailadres; Logo; nummer KvK; factuurgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Veluwse Golf Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en tot 2 jaar na afloop daarvan, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de Veluwse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veluwse Golf Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummers;

E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Veluwse Golf Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij desgewenst gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie en baanmanagement;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de salariëring en verzekeringen voor medewerkers;
 • Het verzorgen van de handicapregistratie;
 • Het verzorgen en/of versturen van het drukwerk;
 • Uitbaten van de horeca;
 • De golfprofessional(s) en de golfshop.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De NGF is een uitzondering hierop, aangezien zij eigen verantwoordelijkheid draagt voor de gegevens die zij van ons ontvangt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar die zich vanaf 1/11/2018 aanmelden indien daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Veluwse Golf Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Veluwse Golf Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Foto’s en films

De Veluwse Golf Club hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s en films en vergelijkbare uitingen zoals bijvoorbeeld tekeningen en schilderijen.

 • U mag foto- of filmopnames maken voor en van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, maar er mogen andere leden of bezoekers niet duidelijk herkenbaar op staan. Zijn derden wel duidelijk herkenbaar in beeld, dan moeten zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.
 • Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn andere mensen duidelijk herkenbaar in beeld op de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Hiertoe kunt u een mail sturen naar het secretariaat van de Veluwse Golf Club onder vermelding van AVG.

Links naar andere websites

De website van de Veluwse Golf Club kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Verklaring is alleen van toepassing op de website van de Veluwse Golf Club. Andere websites/organisaties kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Veluwse Golf Club raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Verklaring van die websites/organisaties te raadplegen.

Gebruik Cookies

Op de website van de Veluwse Golf Club kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om de werking van de website te verbeteren.

De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt anders dan aan de betreffende ICT-dienstverlener voor het beheer en ondersteuning van de website (onder toepassing van gebruikelijke geheimhoudingsverplichtingen).

 

Wijziging van Privacy Verklaring

De Veluwse Golf Club past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meeste recente versie van onze Privacy Verklaring worden opgenomen. De Veluwse Golf Club raadt u dan ook aan de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Veluwse Golf Club er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur/ secretariaat op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Veluwse Golf Club

Hoog Soeren 57

7346 AC Hoog Soeren

secretariaat@veluwsegolfclub.nl (onder vermelding van AVG)